ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต
ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ดี 4.9
มี HDreview
ขายดีมาก
โอนจ่ายลดเพิ่ม 100 บ.

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต

logo
จ่ายออนไลน์ 3,416 บาท หรือผ่อน 0% สูงสุด 4 เดือน
แค่ 854 บาท/เดือน
โอนจ่ายกับแอดมิน
ลดเพิ่ม 100 บาท เหลือแค่
3,316 บาท
รายละเอียดราคา
ราคาปกติ
6,391 บาท
ประหยัด
- 3,075 บาท
ค่าบริการ
+ 100 บาท
ราคาจองกับ HDmall
3,416 บาท
รายละเอียดผ่อนชำระ 0%
3 เดือน
1,138.67 บาท/เดือน
4 เดือน
854.00 บาท/เดือน
Banks available
โรงพยาบาลวิมุต
โรงพยาบาลวิมุต
ดี 4.9
ดูโปรไฟล์
package location
พญาไท
1

การตรวจคัดกรองแบบ ThinPrep เป็นการตรวจภายในและเก็บตัวอย่างเซลล์ในของเหลวจากปากมดลูกเพื่อตรวจหาความผิดปกติของเซลล์ ตรวจหาเซลล์มะเร็งระยะแรกเริ่มได้แม่นยำ 

2

ควรมาตรวจเมื่อมีอาการเหล่านี้ เช่น มีเลือดออกระหว่างมีเพศสัมพันธ์ ตกข่าวมีกลิ่นแปลก ปัสสาวะบ่อยและเจ็บเวลาปัสสาวะ เสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูก

3

ควรตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุ 25 ปีขึ้นไป และควรตรวจเป็นประจำทุกๆ 3 ปี

รายละเอียด

สาขาหรือแผนกที่ให้บริการ

1
โรงพยาบาลวิมุต ศูนย์สูตินรีเวช
โรงพยาบาลวิมุต ศูนย์สูตินรีเวช
500 ถ. พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ดูรายละเอียด

รีวิวของแพ็กเกจ

ดี 4.9
คะแนนเฉลี่ย
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
รีวิวสำหรับแพ็กเกจ ⭐
ดูแลดี จนอยากชวนคนอื่นไปตรวจด้วย
เจ้าหน้าที่ดูแลดีมากเลยค่ะ พาไปส่งถึงที่เลย บริการรวดเร็วเนื่องจากเราจองคิวไว้แล้วด้วย ส่วนนี่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ หมอ consult ก่อน แล้วก็ใช้เครื่องมืออันเล็ก ไม่ค่อยเจ็บค่ะ อยากให้ผู้หญิงทุกคนไปตรวจนะคะ ถ้ามีโอกาส
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
รีวิวสำหรับแพ็กเกจ ⭐
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
รพ.บรรยากาศดี เดินทางง่าย ติดรถไฟฟ้าค่ะ คุณหมอ ให้คำแนะนำดีมาก ถามได้ทุกคำถาม และสถานที่สะอาด เงียบสงบ บริการดีมากค่ะ รู้สึกปลอภัยและหายกังวลได่เลยค่ะ
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
รีวิวสำหรับแพ็กเกจ ⭐
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + ตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช ที่ รพ.วิมุต
บริการดีมากค่ะ
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
รีวิวสำหรับแพ็กเกจ ⭐
รีวิวตรวจภายในที่โรงพยาบาลวิมุต
ประทับใจตั้งแต่เห็นแพ็คเกจ, การติดต่อซื้อแพ็คเกจ และการบริการภายในโรงพยาบาล พนักงานตอบข้อความและให้ข้อมูลไวมากๆ และพนักงานต้อนรับที่โรงพยาบาลดีมากๆ เดินไปส่งถึงแผนกชั้นบน อีกทั้งโรงพยาบาลสะอาด บรรยากาศปลอดภัย การจ่ายเงินไม่ซับซ้อน เพราะจ่ายกับ Hdmall ไปแล้ว สามารถรับใบเสร็จที่หน้าเค้าเตอร์แล้วกลับบ้านได้เลย
ดูรีวิวทั้งหมด

ถาม

ในกรณีทีพบเชื้อ จะแจ้งให้ทราบเลยไหมค่ะ ว่าเป็นเชื้อตัวไหน

11 ส.ค. 2023
ตอบ
หากติดเชื้อ แพ็กเกจนี้จะทราบได้ 14 สายพันธุ์ค่ะ ระยะเวลารอผลประมาณ 1 สัปดาห์ โดยแพทย์จะนัดมาฟังผลอีกครั้ง
ตอบโดยทีมงาน HD
ถาม

แพ็กเกจนี้สามารถขอใบเสร็จได้ไหมคะ จะเอาไปเบิก

07 ก.ค. 2023
ตอบ
ออกใบเสร็จได้ค่า แจ้งเจ้าหน้าที่การเงินได้เลยค่า
ตอบโดยทีมงาน HD
ถาม

ตามรายการนี้ ที่สามารถฟังผลได้เลยก็คืออัลตราซาวน์ใช่ไหมคะ ส่วนที่ต้องรอผล 1-2 อาทิตย์คือมะเร็งปากมดลูก+ hvp ใช่ไหมคะ

22 มิ.ย. 2023
ตอบ
สำหรับ การตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวช (TVS or TAS) ที่ โรงพยาบาลวิมุต คนไข้จะทราบผลในวันนั้นเลยค่ะ ส่วนตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep และหาเชื้อ HPV DNA ผลประมาณ 1-2 อาทิตย์ค่ะ ซึ่ง สามารถแจ้งได้ว่า จะให้ส่งผลให้ ทาง จดหมาย หรือ email ค่ะ ( กรณี ผลปรกติ ) . กรณีผลไม่ปรกติ ทาง รพ จะติดต่อโทรแจ้งค่ะ
ตอบโดยทีมงาน HD
ถาม

สอบถามว่าขอภาพ อัลตร้าซาวด์มาเก็บไว้ได้ไหมคะ

09 พ.ค. 2023
ตอบ
สามารถขอได้ค่ะ
ตอบโดยทีมงาน HD
แสดงคำถามเพิ่ม

แพ็กเกจอื่นใน ตรวจมะเร็งสำหรับผู้หญิง

ดูหมวด ตรวจมะเร็งสำหรับผู้หญิง

แพ็กเกจอื่นใน โรงพยาบาลวิมุต

หน้ารวม โรงพยาบาลวิมุต
แอดมินพร้อมดูแลคุณทุกวันทางไลน์
คุยกับแอดมิน ฟรี!
@‌hdcoth line chat
logo
จ่ายออนไลน์ 3,416 บาท หรือผ่อน 0% สูงสุด 4 เดือน
แค่ 854 บาท/เดือน
โอนจ่ายกับแอดมิน
ลดเพิ่ม 100 บาท เหลือแค่
3,316 บาท
32040