นโยบายการใช้บริการของ HDmall.co.th


นโยบายการคืนเงิน

(English Below.)

1. HDmall.co.th คืนเงินเต็มจำนวน - ในกรณีที่ลูกค้าขอยกเลิกคูปองภายใน 7 วัน หลังจากชำระเงิน และยังไม่ได้ทำนัดกับร้าน คลินิกหรือโรงพยาบาล - ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินผ่าน HDmall.co.th แล้วมีใบรับรองแพทย์ ระบุว่าแพทย์ประเมินแล้วว่าไม่สามารถรับบริการได้ (ในวันเข้ารับการประเมิน หากคลินิกหรือโรงพยาบาลแจ้งว่า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุในแพ็กเกจ เช่น ค่าประเมิน ค่าปรึกษาแพทย์ ลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่คลินิกหรือโรงพยาบาลโดยตรง หากลูกค้าไม่ได้ชำระเงินในวันดังกล่าว HDmall.co.th จะคืนเงินให้ลูกค้าในยอดที่หักค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้ว) - ในกรณีที่ร้าน คลินิก หรือโรงพยาบาล ไม่สามารถให้บริการแพ็กเกจที่ลูกค้าชำระเงินเข้ามาได้ 2. HDmall.co.th คืนเงินครึ่งหนึ่ง - ในกรณีที่ทำนัดแล้ว ลูกค้าขอยกเลิกคูปองอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนวันและเวลานัด ทางไลน์ @hdcoth หรือทางอีเมล [email protected] - ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้ทำนัด ลูกค้าสามารถขอยกเลิกคูปองก่อนวันหมดอายุของคูปองได้ (คูปองมีอายุ 60 วัน กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุบนคูปองของคุณ)

3. HDmall.co.th ไม่สามารถคืนเงินให้ได้
- ในกรณีที่ลูกค้าไม่เข้ารับบริการตามวันและเวลานัดหมาย และไม่ได้ยกเลิกนัดก่อน - ในกรณีที่ลูกค้าไม่เข้ารับบริการก่อนคูปองหมดอายุ
- ในกรณีที่เป็นแพ็กเกจแบบคอร์สต่อเนื่องมากกว่า 1 ครั้ง และลูกค้าเข้ารับบริการครั้งใดครั้งหนึ่งแล้ว แม้ยังไม่จบคอร์สก็ตาม

หากลูกค้าชำระเงินผ่านการโอนเงิน HDmall.co.th จะคืนเงินให้ลูกค้าภายใน 14 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน หากลูกค้าชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เงินจะถูกคืนเข้าบัตรเครดิตตามรอบของบัตรนั้นๆ ไม่เกิน 30 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

1. HDmall.co.th ไม่สามารถคืนเงินค่าแพ็กเกจที่ลูกค้าชำระกับร้าน คลินิก หรือโรงพยาบาลให้ได้ แต่หากคุณไม่พอใจในการบริการของร้าน คลินิกหรือโรงพยาบาล คุณสามารถร้องเรียนผ่าน HDmall.co.th ได้ทางไลน์ @hdcoth หรือทางอีเมล [email protected] เราจะประสานงานเพื่อปรับปรุงการบริการในครั้งถัดไป 2. คืนเงินค่า "ล็อคสิทธิ์ จ่าย 499 บ." กรณีที่ลูกค้าได้ชำระเงินค่า "ล็อคสิทธิ์ จ่าย 499 บ." ผ่าน HDmall.co.th และต้องการทำเรื่องคืนเงินค่า "ล็อคสิทธิ์ จ่าย 499 บ." สามารถทำได้หลังจากเข้าประเมินกับทางร้าน คลินิกหรือโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่ร้าน คลินิก หรือโรงพยาบาล ไม่สามารถให้บริการในแพ็กเกจที่ลูกค้าชำระเงินค่า "ล็อคสิทธิ์ จ่าย 499 บ." เข้ามาได้ ลูกค้าจะได้รับเงินคืนโดยไม่ต้องเข้าประเมิน หากลูกค้าชำระเงินผ่านการโอนเงิน HDmall.co.th จะคืนเงินให้ลูกค้าภายใน 14 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน
หากลูกค้าชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เงินจะถูกคืนเข้าบัตรเครดิตตามรอบของบัตรนั้นๆ ไม่เกิน 30 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

1. HDmall.co.th คืนเงินเต็มจำนวน ในกรณีที่ลูกค้าขอยกเลิกคูปองภายใน 24 ชั่วโมงหลังชำระเงิน และภายใน 15.00 น. ก่อนถึงวันเข้ารับบริการ เช่น ชำระเงินค่าแพ็กเกจวันที่ 1 มกราคม เวลา 16.00 น. มีนัดตรวจวันที่ 5 มกราคม ต้องแจ้งยกเลิกแพ็กเกจพร้อมส่งเอกสารให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 2 มกราคม ก่อนเวลา 15.00 น. 2. HDmall.co.th คืนเงินครึ่งหนึ่ง ในกรณีที่ลูกค้าขอยกเลิกคูปองเกิน 24 ชั่วโมงหลังชำระเงิน แต่ภายใน 15.00 น. ก่อนถึงวันเข้ารับบริการ เช่น ชำระเงินค่าแพ็กเกจในวันที่ 1 มกราคม มีนัดตรวจวันที่ 5 มกราคม ต้องแจ้งยกเลิกแพ็กเกจพร้อมส่งเอกสารให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 4 มกราคม ก่อนเวลา 15.00 น. เป็นต้น 3. HDmall.co.th ไม่สามารถคืนเงินให้ได้ ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกและส่งเอกสารหลังจากเงื่อนไขดังกล่าว หากลูกค้าชำระเงินผ่านการโอนเงิน HDmall.co.th จะคืนเงินให้ลูกค้าภายใน 14 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน
หากลูกค้าชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เงินจะถูกคืนเข้าบัตรเครดิตตามรอบของบัตรนั้นๆ ไม่เกิน 30 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

- HDmall.co.th ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี - ผู้รับบริการสามารถเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายได้ 1 ครั้ง โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หากมีเหตุอันสมควร และได้รับการยินยอมจากแพทย์เท่านั้น

หากผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะยกเลิกประกันภัยสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง อีเมล [email protected] หรือ โทร 02-1143007 ผู้เอาประกันภัยจะยกเลิกกรมธรรม์ได้โดยการแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

- กรณีที่ลูกค้ารับประทาน Cartiact แล้วมีอาการแพ้ โดยมีใบรับรองแพทย์ยืนยัน ลูกค้าสามารถคืนสินค้าที่ยังไม่ได้แกะกล่องได้ ภายใน 90 วัน หลังการชำระเงิน - สินค้าที่แกะกล่องแล้ว HDmall.co.th ไม่สามารถคืนเงินให้ได้ในทุกกรณี - ทั้งนี้บริษัทจะโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 7 วัน เมื่อสินค้าส่งคืนถึงบริษัท โดยสินค้าที่ส่งคืนต้องยังอยู่ในสภาพดีดังเดิม ไม่มีการแกะกล่องเท่านั้น

ในกรณีที่ไม่ได้รับคำตอบเกินระยะเวลาที่กำหนด HealthCoins จะคืนเข้าระบบโดยอัตโนมัติ หากลูกค้าต้องการเงินคืน สามารถแจ้งแอดมิน ทางไลน์ @hdcoth หรือทางอีเมล [email protected]


นโยบายการใช้งานอื่นๆ

- คูปองมีอายุการใช้งาน 60 วัน กรณีชำระเงินผ่าน HDmall.co.th ด้วยการโอนเงิน หรือ ชำระผ่านบัตรเครดิต - คูปองมีอายุการใช้งาน 30 วัน กรณีที่ลูกค้าจองแพ็กเกจผ่าน HDmall.co.th และชำระเงินที่ร้าน คลินิก หรือโรงพยาบาลโดยตรง - แพ็กเกจมีอายุการใช้งาน 90 วัน กรณีเป็นแพ็กเกจปรึกษาหมอออนไลน์ (Teleconsultation) - กรณีจองวัคซีน COVID-19 ลูกค้าจำเป็นต้องลงทะเบียนและเข้ารับฉีดวัคซีนภายในวันที่โรงพยาบาลกำหนด ทั้งนี้วันหมดอายุจะแสดงอยู่บนคูปองซึ่งแนบไปพร้อมกับอีเมลยืนยันการจอง

ลูกค้าสามารถดำเนินการขอยืดอายุคูปองได้ 30 วัน สำหรับรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม โปรดติดต่อแอดมินทางไลน์ @hdcoth หรือทางอีเมล [email protected]

ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับบริการหรือรายละเอียดอื่นใดที่ระบุบนคูปองได้ สำหรับรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม โปรดติดต่อแอดมินทางไลน์ @hdcoth หรือทางอีเมล [email protected]

1. กรณีที่ข้อมูลบนคูปองระบุว่า “ลูกค้านัดเอง” ลูกค้าสามารถเลื่อนนัดและทำนัดใหม่กับทางร้าน คลินิก หรือโรงพยาบาลได้ด้วยตนเอง ตามข้อมูลการติดต่อที่แสดงบนคูปอง อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนวันและเวลานัดหมาย โดยวันและเวลานัดหมายใหม่ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่คูปองยังไม่หมดอายุ 2. กรณีอื่นๆ HDmall.co.th จะเลื่อนนัดและทำนัดใหม่กับร้าน คลินิก หรือโรงพยาบาลให้ลูกค้า โดยลูกค้าต้องแจ้งแอดมินก่อนถึงวันเข้ารับบริการอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ทางไลน์ @hdcoth หรือทางอีเมล [email protected] โดยวันและเวลานัดหมายใหม่ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่คูปองยังไม่หมดอายุ และขึ้นอยู่กับความพร้อมของร้าน คลินิกหรือโรงพยาบาล 3. วัคซีน COVID-19 การเปลี่ยนแปลงวันนัดหมาย เป็นไปตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลนั้นๆ ตามรายละเอียดที่ระบุในอีเมลยืนยันการจอง 4. แพ็กเกจปรึกษาหมอออนไลน์ (Teleconsultation) การเปลี่ยนแปลงวันรับบริการ กรุณาติดต่อแอดมิน ทางไลน์ @hdcoth หรือทางอีเมล [email protected] โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมงหากมีเหตุอันสมควร และได้รับการยินยอมจากแพทย์เท่านั้น 5. กรณีที่ลูกค้าไม่เข้ารับบริการตามวันและเวลานัดหมาย และไม่ได้ยกเลิกนัดก่อน จะไม่สามารถขอคืนเงินได้

หากลูกค้าชำระเงินค่าแพ็กเกจเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจในภายหลังได้ในทุกๆ กรณี

ลูกค้าสามารถขอรับ Cashback ได้เฉพาะแพ็กเกจที่ร่วมรายการเท่านั้น ซึ่งจะมีระบุรายละเอียดบนหน้าเว็บไซต์ โดยต้องดำเนินการขอรับ Cashback ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เข้ารับบริการ หรือคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (หมายเหตุ* ผู้ที่ชำระเงินโดยใช้สิทธิ์ประกันสังคม ประกันสุขภาพหรือประกันชีวิต จะไม่สามารถรับสิทธิ์พิเศษต่างๆ รวมถึง Cashback ของ HDmall.co.th ได้) หากลูกค้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอ Cashback โปรดติดต่อแอดมินทางไลน์ @hdcoth หรือทางอีเมล [email protected]


Refund Policy

1. HDmall.co.th can give full refund if: In the event that the customer requests to cancel the coupon within 7 days from the time of payment and haven't made an appointment with the shop, clinic or hospital yet. In the event that the customer pays through HDmall.co.th and has a medical certificate indicating that the doctor has assessed that the service is not suitable for the customer(On the evaluation date, if there are any additional charges that are not specified in our package such as evaluation fee or consulting fees, customer should make the payment at the clinic/hospital directly, if not, HDmall will return the amount of the total price deducting the additional charges). In the event where the shop, clinic or hospital is unable to provide packages that customers have paid for. 2. HDmall.co.th can give 50% refund if: In the event that an appointment has been made and customer requests to cancel the coupon at least 24 hours before the scheduled date and time via LINE @hdcoth or via email [email protected]. In the event that the customer did not make an appointment, customers may request to cancel the coupon before the coupon expiration date. (Coupons are valid for 60 days, please see the expiration date on your coupon) 3. HDmall.co.th cannot refund if: In the event that the customer does not receive the service according to the appointment date and time and did not cancel the appointment at least 24 hours before the scheduled date. In the event that the customer does not receive the service before the coupon expires. In the event that the package is in courses that requires more than 1 assessment, and the customer has received the service at least once already. If the customer paid via money transfer, HDmall.co.th will make the refund to the customer within 14 days after receiving all the documents. If the customer paid via credit card, the money will be refunded to the credit card according to the cycle of that card, no more than 30 days after receiving all the documents.

1. HDmall.co.th cannot refund the package costs that the customer paid at the shop, clinic or hospital. However, if you are dissatisfied with the service of the shop, clinic or hospital, you can file a complaint to HDmall.co.th, via LINE @hdcoth or via email [email protected]. We will work together to improve the service next time. 2. Refund the 499 baht reservation fee In the event that the customer has paid the 499 baht reservation fee via HDmall.co.th and want to refund that fee, customers can do so only after assessing with the shop, clinic or hospital, except in the event where the shop, clinic or hospital is unable to provide services in packages where customers paid for the 499 baht reservation fee. Customers will receive a refund without having to go through evaluation. If the customer paid via money transfer, HDmall.co.th will make the refund to the customer within 14 days after receiving all the documents. If the customer paid via credit card, the money will be refunded to the credit card according to the cycle of that card, no more than 30 days after receiving all the documents.

1. HDmall.co.th gives full refund In the event that the customer requests to cancel the coupon within 24 hours after payment and before 3:00 pm prior to the service date. For example, a customer paid for the package on January 1st, at 4:00 pm, for an appointment on January 5th, must notify the cancellation of the package and submit the necessary documents by January 2nd, before 3:00 pm. 2. HDmall.co.th gives 50% refund In the event that the customer requests to cancel the coupon more than 24 hours after payment, but before 3:00 pm, prior to the service date, for example, the package payment is made on January 1st, and the appointment is scheduled for January 5th, must notify the cancellation of the package and submit the necessary documents by January 4, before 3:00 p.m., etc. 3. HDmall.co.th cannot refund. In the event that the customer cancels and sends documents after the following conditions If the customer paid via money transfer, HDmall.co.th will make the refund to the customer within 14 days after receiving all the documents. If the customer paid via credit card, the money will be refunded to the credit card according to the cycle of that card, no more than 30 days after receiving all the documents.

- HDmall.co.th reserves the right not to refund in all cases. - The service recipient can change the appointment time 1 time, at least 1 hour in advance if there is a reasonable cause, and with the consent of the doctor.

If the insured wishes to cancel the insurance, they can contact via email [email protected] or call 02-1143007. The insured may cancel the policy by notifying the insurer in a written document, and have the right to receive the insurance premium back, after deducting the insurance premium for the period the policy has been in force, which is issued according to the short-term premium rate.

In the event that no response is received within the limited time, HealthCoins will automatically be credited back to the system. If the customer wants a refund, customers can inform admin via Line @hdcoth or via email [email protected].

Other usage policies

- Coupon is valid for 60 days in case of payment via HDmall.co.th by bank transfer or credit card. - Coupon is valid for 30 days in case the customer reserves the package via HDmall.co.th and pays directly at the shop, clinic or hospital. - The package is valid for 90 days in the case of an online doctor consultation package. (Teleconsultation) - In case of booking a COVID-19 vaccine, customers need to register and receive vaccinations within the date specified by the hospital. The expiration date will be displayed on the coupon attached to the booking confirmation email.

Customers can request to extend the coupon validity for 30 days. For more details, please contact our admin via LINE @hdcoth or email [email protected].

The customer cannot change the name of the service receiver or any other details indicated on the coupon. For more details, please contact our admin via LINE @hdcoth or via email [email protected].

1. In the event that the coupon specifies that "Customers made the appointment", customers can postpone or make new appointments with the shop, clinic or hospital by themselves, by contacting the shop, clinic, or hospital via the channels provided on the coupon, at least 24 hours before the appointment date and time. The new appointment date and time must be within the coupon’s validity. 2. In other cases, HDmall.co.th will postpone the appointment and make a new appointment with the shop, clinic or hospital for the customer. The customer must inform the admin at least 24 hours before the service date via Line @hdcoth or via email [email protected]. The new appointment date and time must be within the coupon’s validity, and depending on the availability of the clinic, shop, or hospital. 3. Changing of appointment Date for COVID-19 Vaccine varies, as specified in the booking confirmation email. 4. To change the appointment date for online doctor consultation packages (Teleconsultation), please contact our admin via LINE @hdcoth or via email at [email protected]. This must be done at least 3 hours before the appointment time, with a reasonable cause and only with the consent of a doctor. 5. If the customer doesn't show up for the appointment and doesn't cancel in advance, they will not be able to request a refund.

If the customer has already paid for the package, the package cannot be changed later in any case.

Customers can request Cashback only for packages that are eligible and specified on the website. Cashback must be requested within 30 days from the date of service, or click here to read more details. (*Note: Customers who make payments using social security benefits, health insurance, or life insurance are not eligible for various privileges, including Cashback, from HDmall.co.th.)

ทีมงาน HDmall.co.th และ HD.co.th พร้อมดูแลคุณทุกวัน

ลูกค้ายังสามารถติดต่อเราตามเบอร์โทรศัพท์ดังนี้

ลูกค้าตรวจสอบสถานะคูปอง เปลี่ยนคิวนัดหมาย ขอ Cashback

If customers have further questions about Cashback, please contact our admin via LINE @hdcoth or via email at [email protected].
HDmall.co.th and HD.co.th team are ready to take care of you every day.

@‌hdcoth line chat