นโยบายเกี่ยวกับใช้งานคุกกี้ (Cookies Policy)


นโยบายเกี่ยวกับใช้งานคุกกี้

บริษัท Bimini Ventures และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) อาจใช้คุกกี้ (Cookies) [เว็บบีคอน (web beacons) แทรกกิ้ง พิกเซล (tracking pixels)] และเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ในขณะที่ท่านได้เข้าชมหรือใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งรวมไปถึงการเข้าชมหรือใช้บริการผ่านทางช่องทางอื่นๆ เช่น แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ (รวมเรียกว่า “Site”) เพื่อเป็นตัวช่วยในการปรับปรุงเว็บไซต์และพัฒนาประสบการณ์เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน

การใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์รูปแบบหนึ่งที่ประกอบไปด้วยข้อความอักษร (Text) คุกกี้จะถูกสร้างขึ้นเมื่อผู้ใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ (Website) ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) มีการสร้างคุกกี้ไว้ โดยคุกกี้จะถูกบันทึกลงบนบราวเซอร์ (Browser) ของท่านเมื่อท่านแวะเข้าชมเว็บไซต์นั้นๆ ซึ่งเนื้อหาในคุกกี้จะสามารถเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเซิร์ฟเวอร์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น และเนื้อหาดังกล่าวจะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในการเยี่ยมชมแต่ละครั้ง

ข้อความที่อยู่ในคุกกี้มักประกอบด้วยข้อมูลระบุตัวตน ชื่อเว็บไซต์ รวมถึงตัวเลข และตัวอักษรบางอย่าง โดยคุกกี้จะมีการจัดเก็บรายละเอียดพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และสิ่งที่ท่านและบราวเซอร์ของท่านเลือกเข้าถึงบ่อย

บราวเซอร์ส่วนใหญ่รองรับการใช้คุกกี้ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถตั้งค่าหรือปรับค่าบราวเซอร์ เพื่อไม่ให้มีการใช้หรือส่งข้อมูลสำหรับคุกกี้บางประเภทได้ และ/หรืออาจลบข้อมูลที่มีการเก็บไว้ในคุกกี้ (Cookie) เมื่อไรก็ได้

ทำไมจึงต้องใช้คุกกี้?

บริษัทใช้คุกกี้บน Site เพื่อช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้ที่เข้าชมและใช้บริการต่างๆ บน Site โดยคุกกี้จะทำให้บริษัทได้ทราบว่าท่านใช้ Site ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ใด มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาใน Site อย่างไร ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถปรับปรุงพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของท่านทาง Site ของเราให้ดียิ่งขึ้น

บริษัทใช้คุกกี้ประเภทใดบ้าง

ในระหว่างการใช้เยี่ยมชมหรือใช้บริการ Site ท่านอาจพบว่าเรามีการใช้งานคุกกี้ต่อไปนี้

คุกกี้เพื่อการโฆษณา

คุกกี้เพื่อการโฆษณาจะถูกบันทึกลงในบราวเซอร์ของท่านโดยเซิร์ฟเวอร์โฆษณา (Ad Servers) เพื่อทำการนำเสนอและโฆษณาผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่าน โดยเซิร์ฟเวอร์โฆษณาจะใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชม Site หรือเว็บไซต์อื่นๆ และเซิร์ฟเวอร์โฆษณาจะทำการเลือกโฆษณาและเสนอไปยังบราวเซอร์ของท่าน จากนั้นจะเก็บข้อมูลว่าโฆษณาดังกล่าวได้รับการเปิดชมหรือไม่

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะคอยตรวจดูว่าผู้ใช้บริการ/ผู้เข้าชม Site นั้น มีการเข้าสู่ Site ผ่านทางวิธีการใด และมีการตอบสนองอย่างไรต่อ Site และมีการเข้าชมเนื้อหาส่วนใดใน Site บ้าง คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยเก็บข้อมูล ทำให้บริษัทได้รับทราบว่าลักษณะการปฏิบัติงาน/กิจลักษณ์ (Features) ใดใน Site ที่ปฏิบัติงานได้ดีที่สุด และลักษณะการปฏิบัติงาน/กิจลักษณ์ ใดที่ควรต้องปรับปรุง เพื่อให้ Site ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

คุกกี้ของบริษัท

คุกกี้ของบริษัท เรียกว่า “คุกกี้ของเจ้าของ Site” คุกกี้เหล่านี้เป็นคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีใน Site เพื่อให้ Site สามารถปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสมและเป็นปกติ

หากไม่มีคุกกี้ของเจ้าของ Site หรือท่านเลือกที่จะกำหนดให้คุกกี้ประเภทนี้หยุดทำงานบนบราวเซอร์ของท่าน อาจก่อให้เกิดผลกระทบ ทำให้ Site ไม่สามารถปฏิบัติการได้ตามปกติ

คุกกี้ที่จดจำการปรับตั้งค่าเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการ

คุกกี้ประเภทนี้ถูกใช้เพื่อให้เว็บไซต์สามารถจดจำผู้ที่เคยเข้าชมหรือใช้บริการบน Site รวมถึงจดจำการกำหนดและตั้งค่าของผู้ที่เคยเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการบน Site ได้ คุกกี้ประเภทนี้จะใช้เพื่อบันทึกประวัติการเปิดดูเว็บไซต์ต่างๆ ของผู้ใช้บริการ และจดจำการตั้งค่าและความชอบของผู้ใช้บริการแต่ละครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อที่เมื่อผู้เคยเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการบน Site นั้นกลับเข้ามาเยี่ยมชม Site อีกครั้ง จะได้ไม่ต้องตั้งค่าต่างๆ ใหม่ซ้ำ ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าภาษา หรือขนาดตัวอักษรที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเคยเข้าเยี่ยมชมแล้ว เป็นต้น

คุกกี้เพื่อความปลอดภัย

คุกกี้เพื่อความปลอดภัยใช้เพื่อระบุและป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย บริษัทใช้คุกกี้เพื่อช่วยในการระบุยืนยันตัวผู้ใช้บริการ และเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการและการใช้สิทธิหรือบริการต่างๆ ของผู้ใช้บริการจากการถูกบุคคลอื่นนำข้อมูลของผู้ใช้บริการมาใช้โดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ

คุกกี้เพื่อการจัดการ Site

คุกกี้ประเภทนี้ถูกนำมาใช้เพื่อให้เว็บไซต์สามารถรับรู้ รวมถึงระบุตัวตนและข้อมูลของท่านตลอดเวลาที่ท่านมีการใช้บริการบน Site เพื่อป้องกันไม่ให้ท่านถูกตัดการเชื่อมต่อจากเว็บไซต์อย่างไม่ทันคาดคิด ท่านไม่สามารถกำหนดค่าให้เฉพาะคุกกี้ประเภทนี้เท่านั้นหยุดการปฏิบัติงานได้ หากจะให้คุกกี้ประเภทนี้หยุดการปฏิบัติงาน จำเป็นต้องกำหนดค่าให้คุกกี้ทุกประเภทหยุดการทำงานทั้งหมด

คุกกี้ของบุคคลภายนอก

อาจมีการบันทึกคุกกี้ประเภทนี้ลงในบราวเซอร์ของท่าน เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีการให้บริการของหลายบริษัท ซึ่งมีบริการของเรารวมอยู่ด้วย คุกกี้ประเภทนี้จะอนุญาตให้บุคคลภายนอกที่มีการให้บริการบนเว็บไซต์นั้นเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านได้ด้วย

รายละเอียดของของคุกกี้ที่ใช้บน Site ของบริษัท

เว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีตัวเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น การกดลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นอาจเป็นการอนุญาตให้บุคคลภายนอกเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลของท่านได้ บริษัทไม่ได้มีการควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่มีความรับผิดชอบต่อคำแถลงความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทแนะนำให้ท่านอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดทราบว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี้นั้น รวมไปถึงข้อมูลบางประการที่มีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล (ดังที่ระบุไว้ตามตารางข้างต้น) ดังนั้นการใช้งานคุกกี้เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจึงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทด้วย ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การปรับปรุงนโยบายฉบับนี้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้เมื่อมีความจำเป็นตามสมควร โดยเมื่อมีการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว (โดยจะระบุว่าเป็น “นโยบายฉบับปรับปรุงล่าสุด” ที่ใช้บังคับ) ทั้งนี้การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายจะมีผลทันทีเมื่อบริษัททำการลงประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงล่าสุดใน Site

บริษัทสนับสนุนให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้โดยละเอียด เพื่อให้ท่านได้รับทราบสิทธิและวิธีการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท โปรดทราบว่าเมื่อบริษัทได้แจ้งให้ท่านรับทราบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายของบริษัทแล้ว และท่านได้กดตกลงรับทราบการปรับปรุงนโยบายฉบับล่าสุดที่มีการลงประกาศใน Site นี้แล้ว พร้อมกับการที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ Site ของบริษัทต่อไป กรณีดังกล่าวแสดงว่าท่านได้สมัครใจยินยอม และตกลงให้ใช้นโยบายฉบับปรับปรุงล่าสุดเพื่อการบังคับท่านแล้ว

การติดต่อบริษัท

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิอย่างใดๆ ของตนเองที่ปรากฏตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ข้างต้น ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวมายังบริษัทได้ตามช่องทางการติดต่อของทางบริษัทดังต่อไปนี้

หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: พุย ลัม

โทรศัพท์: 065-962-3880
อีเมล: [email protected]
โปรดระบุหัวข้ออีเมลเป็น: “ขอแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”
ที่อยู่: บริษัท บิมินิ จำกัด เลขที่ 1126/2 อาคารวานิช 2 ห้อง 2802 ชั้น 28 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

อะไรคือเว็บบีคอน (web beacons) แทรกกิ้ง พิกเซล (tracking pixels)

A “web beacon” or “pixel tag” is tiny object or image embedded in a web page or email. They are used to track the number of users who have visited particular pages and viewed emails, and acquire other statistical data. They collect only a limited set of data, such as a cookie number, time and date of page or email view, and a description of the page or email on which they reside. Web beacons and pixel tags cannot be declined. However, you can limit their use by controlling the cookies that interact with them.

@‌hdcoth line chat