เขต/จังหวัด กว่า 60 สาขา ทั่วประเทศ ราชเทวี กว่า 60 สาขา ทั่วประเทศ กว่า 60 สาขา ทั่วประเทศ
ราคาปกติ 420 850 1,199 1,199
ราคาซื้อผ่าน HD 399 807 1,139 1,139
ราคานี้ไม่รวมอะไร ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
รายการตรวจ
ตรวจหาเชื้อเอดส์ (Anti HIV)
ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส (VDRL) -
ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HbsAg) - -
ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs - HBsAb) - -
ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV) - -
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) - - -
ดูรายละเอียด
@‌hdcoth line chat