เซฟตาซิดีม (Ceftazidime): สรรพคุณ ประโยชน์ ข้อควรระวัง


เซฟตาซิดีม Ceftazidime

ยา เซฟตาซิดีม (Ceftazidime) เป็นยากลุ่มยาปฏิชีวนะ ใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด โดยเฉพาะใช้ในการรักษาการติดเชื้อที่ข้อ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคปอดบวม การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ หูชั้นนอกอักเสบ การติดเชื้อ Pseudomonas aeruginosa และการติดเชื้อกลุ่ม vibrio เซฟตาซิดีมสามารถบริหารยาผ่านการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือฉีดเข้าหลอดเลือดดำ มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแกรมลบ เช่น Enterobacter E.coli H.influenzae Klebsiella Proteus Pseudomonas และ N.meningitidis เชื้อแกรมลบ เช่น เชื้อ streptococcal กลุ่มบี Streptococcus pneumoniae และเชื้อ Streptococcus pyogenes และเชื้อในกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจน ได้แก่ เชื้อในกลุ่ม Bacteroides เซฟตาซิดีมถูกค้นพบในปีค.ศ. 1978 และออกวางจำหน่ายในท้องตลาดในปีค.ศ. 1984 เซฟตาซิดีม อยู่ในบัญชียาหลักขององค์การอนามัยโลก มีวางจำหน่ายในรูปแบบยาสามัญ มีใช้ในไทย


โรค และอาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานี้บรรเทา

 • ข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดต่อมลูกหมาก
 • ข้อบ่งใช้สำหรับการติดเชื้อในกระดูกและข้อ การติดเชื้อในช่องท้องการติดเชื้อผิวหนัง ชนิดมีภาวะแทรกซ้อน
 • ข้อบ่งใช้สำหรับเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย และปอดบวมชนิด nasocomial pneumonia
 • ข้อบ่งใช้สำหรับการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ชนิดมีภาวะแทรกซ้อน

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Fortum

กลไกการออกฤทธิ์ของยา เซฟตาซิดีม ในรูปเพนตะไฮเดรต เป็นยายับยั้งเชื้อแบคทีเรีย กลุ่มเซฟาโลสปอรินส์ (cephalosporins) ออกฤทธิ์โดยจับกับโปรตีน penicillin-binding protein (PBPs) ซึ่งจะยับยั้งกระบวนการ transpeptidation ในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสังเคราะห์เปปทิโดไกลแคนในการสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรีย นอกจากนี้เซฟตาซิดีมยังยับยั้งกระบวนการชีวสังเคราะห์และยับยั้งการประกอบโครงสร้างผนังเซลล์ นำไปสู่การตายของแบคทีเรีย

ข้อบ่งใช้ของยา Fortum

ข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดต่อมลูกหมาก ยาในรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 1 กรัม ร่วมกับการให้ยาดมสลบ ขนาดการใช้ยาในผู้สูงอายุมากกว่า 80 ปี ขนาดยาสูงสุด 3 กรัมต่อวัน ข้อบ่งใช้สำหรับการติดเชื้อในกระดูกและข้อ การติดเชื้อในช่องท้องการติดเชื้อผิวหนัง ชนิดมีภาวะแทรกซ้อน ยาในรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 1 ถึง 2 กรัมทุก 8 ชั่วโมง ขนาดการใช้ยาในเด็กน้ำหนักน้อยกว่า 40 กิโลกรัม ขนาด 100 ถึง 150 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน แบ่งให้ยาสามครั้ง ขนาดยาสูงสุด 6 กรัมต่อวัน ขนาดการใช้ยาในผู้สูงอายุมากกว่า 80 ปี ขนาดยาสูงสุด 3 กรัมต่อวัน ข้อบ่งใช้สำหรับเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย และปอดบวมชนิด nasocomial pneumonia ยาในรูปแบบยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 2 กรัม ทุก 8 ชั่วโมง ขนาดการใช้ยาในเด็กน้ำหนักน้อยกว่า 40 กิโลกรัม ขนาด 150 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน แบ่งให้ยาสามครั้ง ขนาดยาสูงสุด 6 กรัมต่อวัน ขนาดการใช้ยาในผู้สูงอายุมากกว่า 80 ปี ขนาดยาสูงสุด 3 กรัมต่อวัน ข้อบ่งใช้สำหรับการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ชนิดมีภาวะแทรกซ้อน ยาในรูปแบบอยากฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 1 ถึง 2 กรัม ทุก 8 ถึง 12 ชั่วโมง ขนาดการใช้ยาในเด็กน้ำหนักน้อยกว่า 40 กิโลกรัม 100 ถึง 150 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน แบ่งให้ยาสามครั้ง ขนาดยาสูงสุด 6 กรัมต่อวัน ขนาดการใช้ยาในผู้สูงอายุมากกว่า 80 ปี ขนาดยาสูงสุด 3 กรัมต่อวัน

ข้อควรระวังของการใช้ยา Fortum

 • ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่แพ้ยาเซฟตาซีดีม (ceftazidime) หรือยาเซฟาโรสปอริน (cephalosporin)
 • ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา penicillin
 • ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคลมชัก
 • ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคไต
 • ระวังการใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Fortum

ยานี้อาจก่อให้เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง การรับรสเปลี่ยนไป เหมือนมีโลหะอยู่ในปาก ภาวะเกร็ดเลือดสูง เกิดผื่นแดง ผื่นลมพิษ ผิวหนังไวต่อแสง อาการไข้ การเพิ่มขึ้นของระดับเอนไซม์ AST ALT Alkaline phosphatase LDH glutamyltransferase bilirubin creatinine ชั่วคราวในระหว่างใช้ยา เกิดอาการเฉพาะบริเวณ เช่น หลอดเลือดดำอักเสบ อาการปวดบริเวณที่ฉีดยา การติดเชื้อ candida ช่องคลอดอักเสบ อาการข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ได้แก่ อาการแพ้ยาแบบ anaphylactic อาการท้องเสีย ที่เกิดจากการติดเชื้อ Clostridium difficile และลำไส้อักเสบ

ข้อมูลการใช้ยา Fortum ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category B คือ ยาค่อนข้างมีความปลอดภัยในการใช้ยาในสตรีมีครรภ์

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษายา Ceftazidime

เก็บที่อุณหภูมิระหว่าง 20 ถึง 25 องศาเซลเซียส ป้องกันจากแสง

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลในการสั่งใช้ยา

แพทย์และเภสัชกรสามารถให้ข้อมูลการใช้ยาอย่างปลอดภัย ผู้ป่วยควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์หรือเภสัชกรเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยและลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการใช้ยา

 • แจ้งข้อมูลการใช้ยารักษาโรคประจำตัว ยาที่เพิ่งรับประทานก่อนหน้านี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทาน (รวมถึงวิตามิน และสมุนไพร) ในกรณีมียาประจำตัวจำนวนมาก ให้พกยาเพื่อให้แพทย์หรือเภสัชกรช่วยตรวจสอบก่อนสั่งจ่ายยาใหม่ ไม่ให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่จะได้รับใหม่และยาที่เดิมที่ผู้ป่วยใช้อยู่
 • แจ้งประวัติการแพ้ยา หรืออาการแพ้ที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือแพ้อาหารชนิดใดอยู่ (เนื่องจากยาบางชนิดมีส่วนประกอบของไข่ขาว นม ยีสต์) อาการที่เกิดขึ้น เช่น อาการบวม เกิดผื่น หายใจลำบาก หรือให้นำบัตรแพ้ยา พกติดตัวและแสดงบัตรนี้แก่แพทย์และเภสัชกรก่อนเข้าใช้บริการสุขภาพทุกครั้ง
 • แจ้งข้อมูลในกรณีที่มีการตั้งครรภ์ หรือมีแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร เนื่องจากยาบางชนิดส่งผลอันตรายต่อเด็กในครรภ์ หรือสามารถขับออกทางน้ำนมได้
 • แจ้งข้อมูลที่จะส่งผลต่อการรับประทานยา เช่น มีปัญหาการกลืนลำบาก มีปัญหาด้านการมองเห็นหรืออ่านฉลากยา วิธีการรับประทานยา เพื่อแพทย์หรือเภสัชกรจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

เปรียบเทียบราคาแพ็กเกจตรวจสุขภาพ


บทความแนะนำ


ที่มาของข้อมูล

ขยาย

ปิด

@‌hdcoth line chat