การประเมินสุขภาพ 6 รูปแบบ ที่เราควรประเมินตนเองในทุกๆ ปี


คำว่า "สุขภาพ" อาจจะมีความหมายว่า สถานะของสุขภาพร่างกายในปัจจุบันของมนุษย์ ซึ่งนับได้ว่ามีหลายมิติด้วยกัน ทั้งมิติของสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตใจ แต่ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพในมิติใดก็ตาม ล้วนเป็นมิติที่สำคัญต่อตัวเราทั้งสิ้น

เราจึงควรตระหนักในการสร้าง และทำการวางแผนในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างสุขภาพ และพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ เพื่อประโยชน์ต่อชีวิตของเราเอง โดยที่เราควรประเมินสุขภาพของเราเองก่อนว่า ตอนนี้สุขภาพของเราอยู่ในระดับใด และต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ด้วยวิธีการประเมิน 6 รูปแบบ ดังนี้

1. ประเมินสุขภาพ ของร่างกาย

เพื่อประเมินสุขภาพว่า ปัจจุบันสุขภาพของเราดีหรือไม่ และอยู่ในระดับใดกันแน่ โดยที่เราจะต้องประเมินว่า ผลจากการรับตรวจสุขภาพล่าสุดนั้นเป็นอย่างไร และเรารู้จักการดูแลสุขภาพ ในรูปแบบเชิงป้องกันบ้างหรือไม่ ซึ่งการป้องกันมักจะประกอบไปด้วย การลด การละ และการเลิก สิ่งอบายมุขต่าง ๆ ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราแล้วหรือยัง

2. ประเมินสุขภาพ ทางโภชนาการ

คุณควรพิจารณาอาหารการกิน นิสัยการบริโภคในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร โดยที่คุณจะต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่า ปัจจุบันคุณยังจะต้องปรับปรุงเมนูอาหาร หรือรับประทานอาหาร ตามหลักโภชนาการหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้เป็นข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับสุขภาพทางด้านโภชนาการของคุณเอง

3. ประเมินสุขภาพ ทางจิต

เป็นการพิจารณาสุขภาพจิตในปัจจุบัน โดยที่คุณสามารถตอบคำถามง่ายๆ ว่า เมื่อคุณรู้สึกผิดหวังกับสิ่งใดก็ตาม คุณจะมีวิธีการจัดการการจิตใจ อารมณ์ช่วงนั้นอย่างไร และเมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่าควรเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงหรือไม่ สุขภาพจิตเป็นตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่งว่า คุณจะรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก และสามารถจัดการควบคุมอารมณ์ของคุณ ในทุก ๆ สถานการณ์ด้วยตนเองได้หรือไม่นั่นเอง

4. ประเมินสุขภาพ ทางอารมณ์และความสัมพันธ์

ความสามารถของตนเองในการจัดการกับความรู้สึก ทั้งของตนเองและความรู้สึกของคนรอบข้าง ระดับความเครียด และความนับถือตนเอง พิจารณาความรู้สึกของตนเองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นว่า ต้องปรับปรุง หรือดีอยู่แล้ว หรืออยู่ในระดับใด

5. ประเมินสุขภาพ ทางสังคม

ประเมินถึงความรู้สึกว่า เรามีความปลอดภัย และมั่นใจในบทบาททางสังคมของเราหรือไม่ สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ในบทบาททางสังคมได้หรือไม่ อย่างไร

6. ประเมินสุขภาพ สิ่งแวดล้อม

คุณสามารถพิจารณาระดับของสุขภาพสิ่งแวดล้อม ที่อยู่แวดล้อมคุณ ไม่ว่าคุณรู้สึกชื่นชมกับสภาพแวดล้อมรอบๆตัวคุณหรือไม่ ความเป็นอยู่ที่ดีของคุณขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอบหรือเปล่า มีจิตสำนึกเกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร

การประเมินสุขภาพทั้ง 6 รูปแบบนี้ จะเป็นการตรวจสุขภาพของคุณเองในเบื้องต้นเท่านั้น และเปรียบเสมือนเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพทุกมิติของคุณเอง ว่าอยู่ในระดับใดบ้าง ซึ่งคุณสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ มาเป็นข้อมูลและเป็นแนวทางสำคัญ ในการวางแผนเป้าหมาย พัฒนา ปรับปรุง และดูแลสุขภาพของเรา เพื่อให้สุขภาพของเรา เป็นสุขภาพดี มีความแข็งแรงและยั่งยืนต่อไป


บทความแนะนำ


ที่มาของข้อมูล

ขยาย

ปิด

@‌hdcoth line chat